Документа

ЗАКОНИ  И  ПРАВИЛНИЦИ

   <

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ


 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ  ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА  НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 2021-2022

 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО- КОРИСНОГ РАДА 

ПРАВИЛНИК  O ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

И ЕКСКУРЗИЈЕ  У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ


ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА,ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПPRAVILNIK  О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ  ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА,
УЧЕНИКА ИЛИ ТРЕЋЕГ ЛИЦА У УСТАНОВИ ОБРАЗПОВАЊА И ВАСПИТАЊА


АКТА ШКОЛЕ


СТАТУТ ШКОЛЕ

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2026

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋПРАВИЛНИК О РАДУ

 


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА,
ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА
 ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА


ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“


ПРАВИЛНИК О  ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ  ЗАПОСЛЕНИХ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ,,


 


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ 2015.

 


ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

 


ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА 2016. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 


ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У  
ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ
"
ПОСЛОВНИК О РАДУ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА