Уџбеници

Списак уџбеника за  2019/2020. школску  годину

први разред-уџбеници

други разред- уџбеници

трећи разред-уџбеници

четврти разред-уџбеници

пети разред-уџбеници

шести разред-уџбеници

седми разред-уџбеници

осми разред-уџбеници
    

ОБАВЕШТЕЊЕ O БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА
 
У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, и то:
·   у првом циклусу за предмете математика, српски, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
·   у другом циклусу за предмете математика, српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија;
 за школску 2017/18 годину, право на бесплатне уџбенике имају:
1) ученици из социјално/материјално угрожених породица – примаоци новчане социјалне помоћи
Доказ: Решење  којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
2) ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)
Доказ: Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете
3) ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовање и васпитање стичу по ИОП-у (ИОП 1 и ИОП 2)
-посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима
Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.
Рок за пријављивање је 15.04.2017 године.
Пријављивање са потребном документацијом се врши код секреатра школе.

Списак уџбеника  који ће бити коришћени у наредне три школске  године 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

ДРУГИ РАЗРЕД - УЏБЕНИЦИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД - УЏБЕНИЦИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- УЏБЕНИЦИ

ШЕСТИ РАЗРЕД - УЏБЕНИЦИ
СЕДМИ РАЗРЕД - УЏБЕНИЦИ
ОСМИ РАЗРЕД - УЏБЕНИЦИ
 
ИЗБОР УЏБЕНИКАНа основу Закона о уџбеницима школа са Листе уџбеника коју је на свом сајту објавило Министарство просвете (http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/), бира најмање три уџбеника за сваки предмет у сваком разреду, које рангира према приоритету у посебном списку, који је саставни део одлуке о избору уџбеника, о чему обавештава Савет родитеља. Уколико се на Листи налазе три или мање уџбеника школа бира један уџбеник.
У поступку бирања наставници на својим стручним већима односно активима наставника разредне наставе,  анализирају све уџбенике са Листе узимајући у обзир мишљење родитеља и ученика,  са посебним акцентом на то шта се и у којој мери од уџбеника користи у реализацији наставе.
Да бисмо овај поступак спровели на описани начин молимо Вас да, уколико желите (и са својом децом), посетите сајт Министарства просвете и обавестите се о томе који се уџбеници налазе на Листи одобрених уџбеника и посетите места на којима су доступни уџбеници који се налазе на Листи (адресе које нам је доставила Школска управа у прилогу) како  би сте евентуално дали своје мишљење о њима. Уколико будете имали  примедбе и сугестије које би уследиле након овога молимо Вас да нам их доставите  најкасније до уторка 29. марта 2016, електронски на адресу os.sinisanikolajevic@gmail.com
Како би у овом поступку уважила мишљење родитеља и ученика, школа спроводи анкету са родитељима по једног одељења сваког разреда, као и ученицима по једног одељења од петог до осмог разреда о томе колико су током ове школске године у реализацији наставних садржаја коришћени поједини уџбеници. 

Одлуку о избору уџбеника, уважавајући све овако прикупљене информације, на крају  доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

ШКОЛСКА УПРАВА БЕОГРАД ОДРЕЂУЈЕ
СПИСАК ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОДОБРЕНИХ ПРИМЕРАКА УЏБЕНИКА
 
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ШКОЛЕ АДРЕСА ШКОЛЕ УЏБЕНИЦИ
1. ОШ „Дринка Павловић“ Косовска 19, Стари град математика I-VIII
 
2. ОШ „Вук Караџић“ Таковска 41, Стари град страни језици (немачки, енглески, руски, француски…) I-VIII
 
3. ОШ „Краљ Петар I“ Краља Петра 7 и маршала Бирјузова 43, Стари град историја, географија, познавање природе и друштва
 
4. ОШ „Скадарлија“ Француска 26, Стари град српски језик I-VIII
 
5. ОШ „Стари град“ Херцег Стјепана 7, Стари град ликовна култура, музичка култура I-VIII
6. ОШ „Радојка Лакић“ Александра Костића 1-7,Савски венац
 
Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство
7. ОШ „Браћа Барух“
 
Деспота Ђурђа 2, Стари град изборни предмети, свет око нас
8. ОШ „Вељко Дугошевић“
 
Милана Ракића 41, Звездара биологија, хемија, физика